Yleiset tili-, osamaksu- ja luottoehdot

1. LUOTONANTAJA
Nimi: Mash Finance Oyj
Kotipaikka: Helsinki
Y-Tunnus: 2159120-­9
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@mash.com ja asiakaspalvelu@euroloan.fi
Internetosoite: www.mash.com/fi ja www.euroloan.fi

Mash Finance Oyj toimii Suomessa Aluehallintoviraston valvonnan alla. Mash Finance Oyj käyttää markkinoinnissaan ja palveluissaan nimeä Mash ja Euroloan. Näissä ehdoissa Mash ja Euroloan rinnastetaan myöhemmin Mash Finance Oyj:hin.


2. MÄÄRITELMÄT
2.1. Luotonantaja on Mash Finance Oyj.
2.2. Luotto on Luotonantajan tarjoamaa jatkuvaa luottoa.
2.3. Luotonhakija on luonnollinen henkilö, joka hakee Luotonantajalta Luottoa.
2.4. Luotonsaaja on luonnollinen henkilö, jolle Luotonantaja on hyväksytysti myöntänyt Luottoa.
2.5. Luottokustannukset ovat Luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta Luotononsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärä.
2.6. Luoton korko muodostuu viitekorosta ja korkomarginaalista. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan korkoa nostetulle summalle sekä nostoon liittyville kustannuksille, jotka lisätään Luoton määrään.
2.7. Pankkipäivä on määritelty tässä sopimuksessa siten, että pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.


3. TIEDONSAANTI SOPIMUSEHDOISTA
Luotonsaaja voi pyytää Luotonantajalta luottoehdot sopimussuhteen aikana maksutta. Luotonantaja toimittaa luottoehdot ennen sopimuksen tekemistä Luotonsaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, josta luottoehdot ovat tallennettavissa pysyvällä tavalla. Luottoehdot voidaan toimittaa myös muulla pysyvällä tavalla, kuten Luotonantajan ylläpitämille asiakassivuille.


4. TIETOSUOJA, EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Luotonantaja sitoutuu varmistamaan henkilöiden yksityisyyden ja käsittelemään henkilötietoja huolellisesti ja lainmukaisesti. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa siten kuin Luotonantajaan soveltuvassa Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksessa (2016/679) on tarkemmin määritelty. Käsittely on kuvattu Luotonantajan tietosuojaselosteessa.

Luotonantajan verkkopalvelusivuilla on käytössä Google Analytics -sovellus, joka on Google Finland Oy:n toimittama analytiikkatyökalu. Google Analytics -sovellus käyttää toimiakseen evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneelle ja joiden avulla voidaan analysoida verkkopalvelusivujen käyttöä. Google Analytics -sovelluksen evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelusivujen liikenteestä. Lisätietoja evästeistä on saatavilla tietosuojaselosteessa.


5. LUOTON MYÖNTÄMINEN
Luottotili voidaan myöntää hakemuksen perusteella 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka täyttää Luotonantajan luotonantokriteerit. Luotonhakija vastaa yksin tai mahdollisen takaajan kanssa yhteisvastuullisesti luottoa koskevien tili- ja muiden ehtojen noudattamisesta ja luoton takaisinmaksusta. Hakija vastaa siitä, että hänen hakemuksensa tiedot pitävät paikkansa. Hakemuksen sähköisesti allekirjoittamalla tai hakemuksen hyväksymällä hakija antaa Luotonantajalle luvan hankkia luoton kannalta merkityksellisiä tietoja sisältäen muttei rajoittuen hakijan pankkiin ja työnantajaan sekä suostuu siihen, että hänen luottotietonsa tarkastetaan julkisesta ja/tai yksityisestä luottorekisteristä.

Hyväksyessään Luoton ehdot Luotonsaaja antaa toimeksiannon Luotonantajalle kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja Luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonhakija antaa suostumuksen sille, että luotonantajat luovuttavat näitä Luotonsaajaa koskevia tietoja hänen luotoistaan. Näitä tietoja Luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Valitessaan maksutavaksi laskun tai hyväksyessään Luoton ehdot laskuasiakas / Luotonsaaja antaa toimeksiannon Luotonantajalle kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja Luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten.

Luotonantaja tekee luottopäätöksen hakemuksen perusteella ja ilmoittaa päätöksestä Luotonhakijalle. Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että Luotonhakija hyväksyy Luotonantajan luottoehdot. Luotonantaja lähettää luottoehdot sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Luotonsaajalle pysyvällä tavalla, joko sähköisesti tai paperilla ennen sopimuksen tekemistä.

Hyväksytty hakemus muodostaa hakijan ja Luotonantajan kesken luottosopimuksen, jonka ehtoina ovat nämä yleiset tili- ja luottoehdot. Mikäli Luotonantaja hyväksyy hakemuksessa esitettyä pienemmän luottolimiitin tai suuremman vähimmäislyhennyksen luotolle, kyseessä on tarjous, joka Luotonhakijan täytyy hyväksyä edelleen sähköisesti, jotta luottosopimus syntyy.

Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään myönteisiä eikä kielteisiä luottopäätöksiä, elleivät hylkäämisen pääasiallisena syynä ole hakijan merkittävät maksuhäiriömerkinnät.


6. HYÖDYKESIDONNAISET LUOTOT
Luotonhakija voi hakea höydykesidonnaista luottoa Luotonantajan yhteistyökumppanin verkkokaupasta tai myymälästä ostettavalle tuotteelle, jonka arvo on yli 10,00 euroa. Luotonantaja päättää luoton myöntämisestä erikseen kunkin tuotteen ja hakijan osalta. Luottopäätöksen yhteydessä Luotonantaja määrittää Luotonhakijalle luottolimiitin, joka perustuu Luotonantajan tekemään riskiarvioon kohdan 5 mukaisesti. Myönnetty luottolimiitti voi olla suurempi kuin ostettavan hyödykkeen arvo Luotonantajan harkinnan mukaisesti.

Luotonantajan myöntämä hyödykesidonnainen luotto on luonteeltaan jatkuva siten, että Luotonsaaja saa aina Luoton takaisinmaksua vastaavan määrän uutta luottolimiittiä käyttöönsä kohdan 8 mukaisesti, ellei Luotonsaaja erikseen irtisano Luottoa kohdan 20 mukaisesti.

Hyödykesidonnaisen Luoton vähimmäislyhennyserä ilmoitetaan Luotonantajan verkkopalvelussa omana eränään. Ellei toisin sovita, vähimmäislyhennyserä on määrältään höydykkeen oston yhteydessä ilmoitettu vähimmäiserä.

Mikäli Luotonsaaja käyttää hyödykesidonnaisen Luoton yhteydessä myönnettyä luottolimiittiä haetun hyödykkeen oston lisäksi muuhun tarkoitukseen, sovelletaan tällaisiin nostoihin kohdassa 12 olevaa hinnastoa. Tällaisia nostoja koskevat vähimmäislyhennyserät ilmoitetaan Luotonantajan verkkopalvelussa.


7. LUOTTORAJA
Luotonantajan myöntämän luottotilin luottoraja voi olla enintään 10 000 euroa. Myönnetystä luottorajasta ja vähimmäismaksuerästä ilmoitetaan Luotonsaajalle luottopäätöksen yhteydessä.

Luotonsaajan pyynnöstä luottorajaa voidaan muuttaa, ja muutoksesta peritään hinnaston mukainen maksu. Luotonantaja voi myös muuttaa tai peruuttaa luottorajan, mikäli Luotonsaaja laiminlyö velvollisuutensa tai Luotonantajalla on muu perusteltu syy.


8. LUOTON KÄYTTÖ
Luotonantaja avaa myönnetyn luottolimiitin Luotonsaajan käyttöön välittömästi luottosopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Luottolimiitti on käytettävissä heti, ellei Luottoa haettaessa ole nimenomaisesti muusta sovittu. Luotonsaajalla on oikeus käyttää Luottoa luottosopimuksessa sovitun luottorajan puitteissa edellyttäen, että kuukausierät ja muut maksut ovat maksettu viimeistään eräpäivänä. Luoton käyttäminen vähentää ja luottotilille kirjautunut kuukausierän lyhennyksen osuus lisää kulloinkin käytettävissä olevaa luoton määrää.

Luotonantaja tekee Luotonsaajasta riskiarvion kunkin myönnetyn luottorajan puitteissa tehdyn noston yhteydessä erikseen, eikä myönnetty luottoraja siten automaattisesti oikeuta Luotonsaajaa nostamaan luottorajan enimmäismäärää.


9. LUOTON LASKUTUS JA MAKSAMINEN
Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät kohdassa 12 (perustamismaksu, kuukausimaksu, korko, lyhennys…) määritellyt erät. Mahdollinen vuosimaksu (ja tilinhoitomaksu) lisätään tilistä maksettaviin kuluihin.

Kuukausierät erääntyvät maksettavaksi luottolimiittiä perustettaessa valitun suunnitelman mukaisesti. Luotonantajalla on oikeus määrätä kuukausittainen euromääräinen vähimmäiserä luottosuhdetta muodostettaessa. Kuukausierä on kuitenkin vähintään 20 euroa tai hyödykesidonnaisen Luoton yhteydessä sovittu vähimmäismäärä. Mikäli Luotonsaajan velka on tätä pienempi, kuukausierä on koko maksamatta oleva velka korkoineen ja muine maksuineen. Kuukausierään lasketaan lisäksi kuuluviksi muut Luoton käyttämiseen ja luottosuhteen hoitamiseen liittyvät maksut, kulut ja palkkiot, jotka ovat määritelty hinnastossa kohdassa 12 ja luottokohtaisesti Luotonantajan verkkopalvelussa.


10. LUOTON KORKO
Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luottotilin avoimelle saldolle luottosopimuksessa sovitun koron. Luotosta perittävä korko on korkolain perusteella vahvistettu viitekorko lisättynä Luotonantajan kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Viitekorko tarkistetaan kuuden kuukauden välein ja se on nähtävissä Luotonantajan verkkosivuilla; Mash hinnasto, Euroloan hinnasto.

Viitekorko on Euroopan keskuspankin korko, jota sovelletaan viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kyseisen puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää. Korko pyöristetään ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön. Vahvistettua viitekorkoa sovelletaan aina seuraavat kuusi kuukautta. Luotonsaajalle ilmoitetaan voimassa oleva korko Luotonantajan verkkosivuilla tai Luotonantajan verkkopalvelussa, johon Luotonsaajan kirjautuu henkilökohtaisilla tunnuksilla. Mikäli koron laskennassa käytettävän viitekoron noteeraus lopetetaan tai keskeytetään, määräytyy viitekorko lain tai viranomaisohjeen mukaisesti. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Luotonantaja on vastaanottanut Luotonsaajan toimeksiannon luotonnostosta.

Korkoa lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorkoprosentti saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Sopimuksessa mainittu todelliset kulut huomioiva vuosikorko on laskettu luottohakemuksen sähköisellä allekirjoittamishetkellä olettaen, että luottoaika on 60 kuukautta, käytössä oleva luoton määrä on 7 000 euroa, luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samoina koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin kuukausittain 60 samansuuruisena eränä, jolloin todellinen vuosikorko tyypilliselle asiakkaalle on 18,46 %. Hyödykesidonnaisen luoton ollessa kyseessä oletuksena on käytetty tyypillisen luoton määränä 2 000 euroa, joka maksetaan takaisin kuukausittain 12 samansuuruisessa erässä, muiden oletusten pysyessä samoina. Tällöin todellinen vuosikorko on 26,44 %. Laskelmassa on huomioitu mahdollinen tilin vuosi- tai kuukausimaksu, perustamismaksu, nostoprovisio ja luoton korko. Luotonantaja voi periä asiakkailtaan hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen vuosikorko poikkeaa esimerkistä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia. Luotonhakija saa henkilökohtaisen tarjouksen sekä hinnaston hyväksyttäväkseen ennen luottosuhteen syntymistä.

Ellei toisin ole esimerkiksi höydykesidonnaisen luoton myöntämisen yhteydessä sovittu, Luottoon liittyvät maksut ja korko määräytyvät Luotonhakijan taustan mukaisesti. Määräytymisperusteina käytetään muun muassa seuraavia tekijöitä:

 • Luotonhakijan luottohistoria ja nykyisten luottojen määrä
 • Luoton yhteisvastuullisten takaajien määrä
 • Luotonhakijan mahdolliset maksuhäiriömerkinnät
 • Luotonhakijan kanta-­asiakkuus
 • Luotonhakijan maksukyky


11. VAHINGONKORVAUSVASTUU JA VASTUUNRAJOITUKSET
Luotonantaja on velvollinen korvaamaan Luotonsaajalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut tämän luottosopimuksen vastaisesta menettelystä. Luotonantaja korvaa silloin ainoastaan aiheutuneen korkotappion sekä vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sekä palauttaa perimänsä maksut ja palkkiot vain siltä osin, kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin tai virheeseen. Luotonantaja ei kuitenkaan vastaa Luotonsaajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Luotonsaajan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos Luotonsaaja laiminlyö tämän, vastaa hän itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella Luotonsaajalle suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, Luotonsaajan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, Luoton käyttämisestä suoritettava vastike, Luotonantajan mahdollisuuden ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.


12. LUOTOSTA JA LUOTTOTILISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT
Luotonantajalla on luoton koron lisäksi oikeus periä ja veloittaa kuukausierän yhteydessä alla esitetyt Luottoon, luottotiliin ja näiden käsittelyyn liittyvät kulut, palkkiot ja maksut.

Luotonhakijan saamassa henkilökohtaisessa tarjouksessa kulut ja maksut ovat seuraavat:

12.1. Luottotilin avausmaksu 0 €
12.2. Vuosimaksu 0 €
12.3. Kiinteä kuukausimaksu 0 €
12.4. Tilinhoitomaksu lainakuukausilta 0–15 €
12.5. Nostoprovisio 0–19,5 % nostetusta pääomasta, vähintään 3,9 €/nosto
12.6. Luottorajan muuttaminen 0-12 € ja 0-4% muutoksesta
12.7. Vähimmäislyhennyksen muuttaminen 0–5 € ja 0–4 % muutoksesta
12.8. Eräpäivän siirto 5 €, siirto vähintään 14 vuorokautta
12.9. Luotonsaajan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 20–40 €
12.10. Maksuhuomautus 5 €
12.11. Luoton eräännyttäminen 25 €, kun velkapääoma on 250 € tai alle
12.12. Luoton eräännyttäminen 50 €, kun velkapääoma on yli 250 €
12.13. Kirjalliset selvitystyöt hakijan pyynnöstä 80 € / alkava tunti
12.14. Luotonsaajan pyynnöstä toimitettava korko- tai saldotodistus 20 €/todistus. Luotonsaajalla on oikeus yhteen maksuttomaan korko- tai saldotodistukseen vuodessa
12.15. Hyödykesidonnaisen luoton laskutuslisä 0–12 €
12.16. Lyhennysvapaa kuukausi 10 € ja 2–20 % luottolimiitistä
12.17. Paperilasku 0–5,95 €
12.18. Lasku sähköpostiin 0 €
12.19. Pikanosto-/pikamaksu: 0–5,5 € + 0–4,5 %
12.20. Hetinosto-/hetimaksu: 0–5,5 € + 0–4,5 %
12.21. Maksun pikakäsittely: 0–2 € + 0–1,9 %
12.22. Hyödykesidonnaisen luoton osamaksuerän muunto luottolimiitiksi: 0–10 € + 0–10 % osamaksuerästä
12.23. Kuukausimaksun pienennys: 0–10 € + 0–10 % kuukausierästä
12.24. Lasku verkkopalveluumme on aina maksuton
12.25. Ylisuorituksen palautuskulu 10 €. Luotonantaja ei palauta alle 10 euron ylisuorituksia
12.26. Luottotilin korko 0-29,5%

Edellä esitettyjen enimmäismäärien lisäksi Luotonsaajan on korvattava Luotonantajalle perinnästä aiheutuvat perintälain mukaiset perintäkulut. Mahdollinen viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Näet oman henkilökohtaisen hinnastosi kirjautumalla asiakassivuille.


13. TAKAAJAN YHTEISVASTUU
Luotonsaaja sekä mahdollinen yhteisvastuullinen takaaja vastaavat yhteisvastuullisesti omasta ja toistensa puolesta Luotonantajalle koko luoton pääomasta, korosta sekä muista sopimuksessa eritellyistä maksuista, kuluista ja palkkioista.


14. LUOTON ENNENAIKAINEN TAKAISINMAKSU
Luotonsaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto takaisin ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja.


15. LUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET
Koko jäljellä oleva luotto erääntyy Luotonsaajan tai mahdollinen yhteisvastuullisen takaajan maksettavaksi, mikäli Luotonsaaja laiminlyö jonkin maksuvelvoitteista, pääomasta, korosta tai muista maksuista, ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. Luotonantajalla on oikeus eräännyttää edellä mainitut maksuvelvoitteet maksettavaksi neljän viikon tai, jos Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu Luoton takaisinmaksun viivästymisestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tuolloin vielä maksamatta.

Lisäksi Luotonantaja voi eräännyttää Luoton maksettavaksi heti, mikäli Luotonsaaja on antanut Luotonantajalle vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin, sopimuksenmukainen maksu on viivästynyt olennaisesti tai Luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Luotonantajalla on tällöin oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Luotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu Luotonsaajalle, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu. Luotto erääntyy Luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos Luotonsaaja kuolee.

Luottoa ei eräännytetä maksuviivästystilanteessa, jos maksun viivästyminen johtuu Luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta Luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Maksuesteestä on ilmoitettava Luotonantajalle viivytyksettä. Luotonsaajan on todistettava Luotonantajalle yllä mainittuihin syihin viitaten omaan maksukykyynsä vaikuttavat tekijät. Lisäksi koko jäljellä oleva velka erääntyy Luotonsaajan tai yhteisvastuullisen takaajan maksettavaksi, mikäli Luotonsaaja laiminlyö jonkin maksuvelvoitteensa ja maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Mikäli luoton mahdollinen yhteisvastuullinen takaaja kuolee tai hänet asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta, Luotonsaajan tai takaajan on hankittava uusi Luotonantajan hyväksymä takaaja yhden kuukauden määräajassa. Muutoin Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi.


16. MAKSUJEN KOHDISTUSJÄRJESTYS
Luotonantajalla on oikeus valita vapaasti suoritusten kohdistusjärjestys.


17. LUOTTOSOPIMUKSEN SIIRTO
Luotonantajalla on Luotonsaajaa kuulematta oikeus siirtää näiden yleisten ehtojen mukainen luottosopimus tai velkakirja kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää tämän luottosopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.


18. OSTETUN TUOTTEEN TAI PALVELUN PALAUTUS TAI HINNANMUUTOS
Tätä kohtaa sovelletaan vain hyödykesidonnaisiin luottoihin.

Mikäli Luotonsaaja palauttaa Luotonantajan myöntämällä Luotolla ostamansa tuotteen Luotonantajan yhteistyökumppanille tai Luotonsaaja ja yhteistyökumppani sopivat tuotteen hinnan alennuksesta tai palautetusta tuotteesta hyvitettävästä muusta kuin täydestä hinnasta, yhteistyökumppani ilmoittaa muutokset Luotonantajalle. Yhteistyökumppanin hyväksyttyä palautuksen kokonaisuudessaan myös hyödykesidonnainen Luotto hyvitetään Luotonsaajalle kokonaisuudessaan kuluineen.

Mikäli yhteistyökumppanin ilmoitus koskee hinnan alennusta, palautusta, joka koskee vain osaa tuotteita, tai palautettujen tuotteiden hinnasta osa jää Luotonsaajan maksettavaksi, Luotonantaja lähettää Luotonsaajalle ilmoituksen Luotonsaajan maksettavaksi jääneestä hinnan osasta. Tällöin Luotonsaajan vähimmäislyhennyserän euromäärä pysyy alkuperäisen sopimuksen mukaisena, mutta jäljelle jäävien erien lukumäärä vähenee ja maksuaika lyhenee sen mukaiseksi, että koko luotto tulee maksetuksi.


19. MAKSUN LAIMINLYÖNNIN ILMOITTAMINEN LUOTTOREKISTERIIN
Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä on oikeus tallettaa Luoton maksun laiminlyönti luottorekisteriin, mikäli Luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä ja samalla on kulunut vähintään kolme viikkoa siitä, kun Luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottorekisteriin.


20. LUOTTOSOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN, VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN
Luotto on jatkuvaa luottoa ja luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus on tehtävä sähköpostin liitteenä tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@euroloan.fi tai asiakaspalvelu@mash.com. Peruuttamistapauksissa Luotonsaaja on velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena luottotilin ensimmäisen kuukausimaksun Luoton perustamismaksuna sekä mahdolliset kulut, korot ja pääoman niiltä osin, kun luotto on ollut käytössä. Luottolimiitin puitteissa tehdyt nostot on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä täysimääräisenä sillä uhalla, että peruuttaminen raukeaa. Peruuttamisilmoituksen tekemisen jälkeen luottotilin käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty.

Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa luottosopimuksen päättymään yhden kuukauden ja Luotonantaja kahden kuukauden irtisanomisajalla.

Sopijapuolella on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Luotonsaajan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan muun muassa väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen sekä olennainen maksuviivästys.

Luotonantajalla on oikeus katsoa Luotto päättyneeksi ilman erillistä irtisanomista, mikäli Luotto ei ole ollut luotonsaajan käytössä päättämistä edeltävien 12 kuukauden aikana.

Luotonantajalla on oikeus irtisanoa käyttämätön luottoraja päättymään välittömästi.

Irtisanomisen jälkeen Luoton käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty. Irtisanomisen jälkeen jäljellä oleva Luotto erääntyy maksettavaksi. Luotonantaja ilmoittaa luottosopimuksen päättämisestä kirjallisesti tai sähköisesti Luotonsaajalle sekä mahdolliselle takaajalle pysyvällä tavalla.


21. LUOTON KÄYTÖN RAJOITTAMINEN
Luotonantajalla on oikeus estää tai rajoittaa Luoton käyttöä seuraavilla perusteilla:

 • Turvallisuussyistä
 • Mikäli on syytä epäillä, että luottotiliä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti
 • Mikäli riski siitä, että Luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut
 • Mikäli ulosottomies ilmoittaa Luotonantajalle Luottoa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta
 • Mikäli vakuudenantaja ilmoittaa Luotonantajalle vastuunsa rajoittamisesta
 • Mikäli Luotonantaja arvioi palvelun käyttöön liittyvän tietoturvariskin merkittävästi kohonneen

Luotonsaajan kohonneeksi riskiksi täyttää maksuvelvollisuutensa katsotaan mm.:

 • Luotonsaaja on maksukyvytön tai Luotonsaajan maksukyky on olennaisesti heikentynyt
 • Luotonsaaja on hakeutunut velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin
 • Luotonsaajalle määrätään edunvalvoja
 • Luotosta perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu tai tilinhaltijalla on muita maksuviivästyksiä tai rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

Luotonantaja ilmoittaa luottotilin sulkemisesta Luotonsaajalle välittömästi sulkemisen jälkeen verkkopalvelussa.


22. OSAPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ
Ellei tästä sopimuksesta muuta johdu, Luotonantaja antaa tiedot luottotilin tapahtumista Luotonsaajan valinnan mukaan joko sähköisellä tai paperilaskulla kerran kuukaudessa. Luotonantajalla on oikeus periä paperilaskusta hinnastonsa mukainen maksu. Muut luottotiliä koskevat ilmoitukset Luotonantaja toimittaa sähköisesti verkkopalveluun. Luotonsaaja voi tarkistaa luottotilinsä tilanteen Luotonantajan verkkopalvelussa. Luotonsaaja on velvollinen itse seuraamaan verkkopalvelussa tapahtuvaa viestintää ja tarvittaessa toimimaan sen mukaisesti.

Luotonantajan Luotonsaajalle lähettämän ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty pysyvällä tavalla tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu Luotonantajalle tai maistraattiin. Hyväksymällä nämä yleiset luottoehdot Luotonsaaja hyväksyy sen, että Luotonantaja tarjoaa informaatiota sähköisiä viestimiä käyttäen.

Luotonsaaja lähettää Luotonantajalle tätä sopimusta koskevat ilmoitukset kirjallisesti, tai muulla erikseen sovitulla tavalla osoitteeseen asiakaspalvelu@mash.com tai asiakaspalvelu@euroloan.fi.


23. LUOTONSAAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS
Yhteystietojen muutoksista on Luotonsaajan ilmoitettava välittömästi Luotonantajalle. Mikäli Luotonsaaja laiminlyö yhteystietojensa muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön Luotonantajan hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, on Luotonantajalla oikeus hankkia Luotonsaajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä luotonsaajalta kohdan 12 mukaisesti enintään 40 euron maksu. Luotonsaajan on annettava Luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luottosuhteen kannalta tarpeellisia.


24. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN
Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Luotonantaja ilmoittaa sopimusmuutoksesta seuraavasti:

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksenmukaisia kuluja, palkkioita ja maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Luotonantaja ilmoittaa Luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Luotonsaajalle, ellei Luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin.

Muissa sopimusmuutostilanteissa, mikäli sopimuksen tai sen ehtojen muutos ei lisää velallisen velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai jos muutos johtuu lain muutoksesta, viitekoron muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, on Luotonantajalla oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla muutos toimipaikassaan tai verkkosivuilla. Tällöin muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana. Mikäli sopimuksen tai sen ehtojen muutos puolestaan lisää velallisen velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Luotonantaja ilmoittaa muutoksesta verkkopalvelussa tai muulla erikseen sovittavalla tavalla joko sähköisesti tai paperilla. Muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Luotonsaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita sopimusehtoja. Muussa tapauksessa sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä. Mikäli Luotonsaaja ei hyväksy ehtojen muutosta, on hänellä ja Luotonantajalla oikeus irtisanoa sopimus kohdan 18 mukaan. Luotonantaja ei peri irtisanomisesta kuluja.


25. YLIVOIMAINEN ESTE
Kumpikaan osapuoli ei vastaa vahingosta tai myöhästymisistä, jotka ovat aiheutuneet viranomaisten toimenpiteistä, lakosta, työsulusta, sodasta, maksu- tai teleliikennehäiriöstä tai muustakaan sellaisesta ylivoimaiseksi katsottavasta seikasta (force majeure), joihin osapuoli ei ole voinut vaikuttaa.


26. SALASANA, TUNNUKSET JA NIIDEN KÄYTTÖ
Luotonsaaja voi seurata luottotilin tietoja henkilökohtaisilla tunnuksilla Luotonantajan tarjoamassa verkkopalvelussa. Luotonsaaja luo käyttäjätunnuksensa ja salasanansa luoton myöntämisen yhteydessä tunnistautuessan palveluun pankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumismenetelmällä. Hyödykesidonnaisen Luoton ollessa kyseessä Luotonsaaja voi luoda tunnukset luotonmyöntöä myöhempänä ajankohtana kirjautuessaan verkkopalveluun. Tunnukset ovat henkilökohtaiset, ja Luotonsaaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tai paljastamatta niitä kenellekään. Luotonsaajan tulee ilmoittaa Luotonantajan asiakaspalveluun välittömästi epäilystään, että tunnukset ovat joutuneet ulkopuolisen hallintaan tai tietoon.

Verkkopalvelussa Luotonsaaja voi tarkistaa ja päivittää omia tietojaan sekä seurata luotonmaksuun liittyviä tietoja. Verkkopalvelussa tietoliikenne tapahtuu suojatun verkkoyhteyden välityksellä.

Tunnusten käyttäminen Luotonantajan tarjoamassa palvelussa siinä edellytetyllä tavalla vastaa Luotonsaajan allekirjoitusta. Kaikki Luotonsaajan verkkopalvelussamme tekemät sopimukset, viestit ja muut tahdonilmaisut sitovat Luotonsaaja.

Luotonsaaja vastaa Luotonantajalle vahingosta, joka on syntynyt siitä, että Luotonsaaja on säilyttänyt tunnuksiaan huolimattomasti tai laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa Luotonantajalle epäilystään, että tunnukset ovat saattaneet tulla ulkopuolisten tietoon sekä kaikesta tunnuksien oikeudettomasta käytöstä Luotonantajalle aiheutuneesta vahingosta, mikäli Luotonsaaja on antanut tunnukset ulkopuoliselle tai mikäli tunnusten joutuminen ulkopuolisen tietoon johtuu Luotonsaajan huolimattomuudesta tai muusta tämän syyksi luettavasti syystä.

Luotonantaja pidättää oikeuden estää verkkopalvelun tunnusten käyttö ilman ennakkoilmoitusta silloin, kun on syytä epäillä, että tunnukset ovat joutuneet vääriin käsiin tai että niitä on käytetty oikeudettomasti.


27. MAKSUPALVELUDIREKTIIVI
Hyväksyessään nämä ehdot Luotonhakija antaa Luotonantajalle oikeuden hyödyntää Luotonhakijan antaman pankkitilin tilitietoja siinä laajuudessa kuin viimeistään 13.1.2018 voimaan tuleva toinen maksupalveludirektiivi tämän mahdollistaa.


28. VALVONTAVIRANOMAISET
Mash Finance Oyj toimii Aluehallintoviraston valvonnassa (www.avi.fi). Kuluttajaluottoja valvoo kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi).

Tietosuojavaltuutettu valvoo tietosuojaasetusta (www.tietosuoja.fi) Suomessa.


29. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI
Luotonsaaja voi saattaa luottoon liittyvät asiat kirjallisesti kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Luotonsaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Luotonsaaja voi myös nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Luotonantajaa vastaan Luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Luotonantajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Nämä ehdot ovat voimassa 25.5.2018 alkaen. Näillä ehdoilla ei ole tarkoitettu rajoittaa kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.


Evästeiden poistaminen ja käytön estäminen

Huomioithan, että evästeiden tai niiden tallentamisen estäminen saattaa vaikuttaa tiettyihin verkkosivustomme toiminnallisuuksiin. Verkkosivustollamme vierailusi voi olla puutteellinen tai jopa pahimmassa tapauksessa estyä ilman evästeitä.

Selaimen asetuksia muuttamalla voit sallia, estää tai poistaa evästeiden tallentamisen tai kumota aiemmin antamasi suostumuksen. Selaimestasi riippuen klikkaa alla olevia linkkejä ja seuraa linkin takaa löytyviä ohjeita:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

 

Jos et halua Google Analyticsin tarkastelevan tai käyttävän tietojasi, voit asentaa käytön estävän lisäosan (opt-out) selaimeesi tämän linkin kautta.

Hups, haluaisin sittenkin sallia evästeet ja verkkoanalyysin, jotta sivun kaikki ominaisuudet varmasti toimivat oikein.