Eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeella. Lomakkeella on esitetty keskeiset luottoa koskevat tiedot. Lomakkeella tiedot on annettu ns. arvoin, jolloin esimerkiksi todellinen vuosikorko on laskettu yhden (1) vuoden takaisinmaksuajalla olettaen, että käytössä oleva luoton määrä on 1 500 euroa.

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja


Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Internetosoite
Mash Finance Oyj,
y-tunnus 2159120-9 (myöhemmin Euroloan)
Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki
010 217 1011
asiakaspalvelu@euroloan.fi
www.euroloan.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Jatkuva luottotili

Luoton kokonaismäärä

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

10 000 €

Nostoa koskevat ehdot

Tämä tarkoittaa sitä, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotonantaja asettaa luoton asiakkaan käyttöön asiakkaan luottotilille luottopäätöksen jälkeen. Luotto on nostettavissa kokonaan tai osissa välittömästi tämän jälkeen kuitenkin siten, että ensimmäinen luoton nostoajankohta ei voi olla kello 23.00–7.00 välisenä aikana.
Luottosopimuksen voimassaoloaika Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.

Maksuerät

Tarvittaessa myös se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen.

Luottoa maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät pääomalyhennyksen ja mahdollisen koron. Kuukausierän suuruus on vähintään sovittu euromääräinen minimilyhennys.

Maksun eräpäivä on sovittu eräpäivä.

Muut sopimuksen mukaiset maksut on maksettava kuukausierän yhteydessä sovitun eräpäivän mukaan.

Luotonantajalla on oikeus kohdistaa luotonsaajan maksamat maksut valitsemassaan järjestyksessä. Esim. maksetut maksut, kulut ja palkkiot voidaan kohdistaa kuluihin ja korkoihin ennen luottopääoman lyhentämistä.
Maksettava kokonaismäärä

Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Luoton kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä, sen koosta ja luottosopimuksen voimassaolosta.

Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä, jos luottoa on esimerkiksi 1 500 euroa, on korkoineen ja kuluineen 1 615,90 euroa, (Euroloanin tyypillinen asiakas) olettaen, että luottoaika on yksi vuosi, luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja että luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä eränä kuukauden välein.

Esimerkissä huomioidaan luoton perustamiseen, nostamiseen ja sopimuksen mukaiseen takaisinmaksuun liittyvät kulut.
Vaadittavat vakuudet

Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava luottosopimuksen yhteydessä.

Luotto on pääsääntöisesti vakuudeton.

3. Luoton kustannukset

Luottokorko

0 %–29,8 %

Luoton korko muodostuu viitekorosta ja korkomarginaalista, joka määritellään my.euroloan-palvelussa luottopäätöksen yhteydessä asiakaskohtaisesti.

Todellinen vuosikorko

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

4,9 %–50 %

Todellinen vuosikorko on tyypilliselle Euroloanin asiakkaalle 14,90 %.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava vakuutus


Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus


Jos näiden palveluiden kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon. 

EiEi

Muut kustannukset Kuukausimaksu tyypilliselle asiakkaalle 0,00 euroa (0–24,5 euroa)

Vuosimaksu tyypilliselle asiakkaalle 0,00 euroa (0–50,00 euroa)

Nostoprovisio (%) tyypilliselle asiakkaalle 3,39 % (0 %–20,25 %)

Euroloanilla on oikeus periä ja veloittaa kuukausierän yhteydessä luotonsaajalta luottosopimuksen ja Euroloanin voimassa olevan hinnaston mukaiset palkkiot ja maksut. Kaikki luottoon liittyvät palkkiot ja maksut ovat nähtävissä hinnastosta.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa Euroloanilla on oikeus muuttaa kuluja, palkkioita ja maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle ellei luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin luotosta perittävä korko.

Viivästyneen maksun huomautuskulu 5 €

Luottosopimuksen eräännyttäminen 25 euroa (velkapääoma enintään 250 euroa)

Luottosopimuksen eräännyttäminen 50 euroa (velkapääoma yli 250 euroa)

Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan Euroloanille myös muut saatavan perinnästä aiheutuvat perintäkulut.

Jos Euroloan on antanut perintäasian hoidettavaksi asianajajalle, perintätoimistolle tai muulle asiamiehelle, myös asiamiehen laskutus sisältyy perintäkuluihin.

 4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.

 Kyllä
Ennenaikainen takaisinmaksu

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä
Haku tietokannasta

Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Soliditet Finlandin luottotietorekisteristä. Luotonantaja käyttää myös Väestörekisterikeskukselta saatuja hakijan henkilötietoja.

Hyväksyessään luottotilin ehdot luotonsaaja antaa toimeksiannon luotonantajalle kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantajat luovuttavat näitä luotonsaajaa koskevia tietoja hänen luotoistaan. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä
Oikeus saada luottosopimusluonnos

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta  
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte

Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Internetosoite
Mash Finance Oyj,
y-tunnus 2159120-9

Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki
010 217 1011
asiakaspalvelu@euroloan.fi
www.euroloan.fi
Rekisteröinti Mash Finance Oyj on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-tunnus 2159120-9.
Valvova viranomainen Mash Finance Oyj toimii Aluehallintoviraston valvonnassa (www.avi.fi). Kuluttajaluottoja valvoo kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi).
b) luottosopimuksen osalta  
Peruuttamisoikeuden käyttö Luotto on jatkuvaa luottoa ja luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus on tehtävä sähköpostin liitteenä tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@euroloan.fi.

Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luottotilin ensimmäisen kuukausimaksun luoton perustamismaksuna sekä mahdolliset kulut, korot ja pääoman niiltä osin, kun luottolimiitti on ollut käytössä. Luottolimiitin puitteissa tehdyt nostot on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamis-ilmoituksen lähettämisestä täysimääräisenä sillä uhalla, että peruuttaminen raukeaa. Peruutusilmoituksen tekemisen jälkeen luottotilin käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty.
Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa Suomen laki
Luottosopimukseen sovellettava lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke Luotonsaaja voi nostaa tästä luottosuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen luotonantajaa vastaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonantajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Luottotilisopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Luotonantajalla on oikeus saattaa luottosopimusta koskevat riitaisuudet vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Kielijärjestelyt Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana luotonsaaja sitoutuu käyttämään suomen kieltä.
c) oikeussuojan osalta  
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Luotonsaaja voi saattaa luottoon liittyvät asiat kirjallisesti kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B, PL 306
Puh: 010 366 5200
Fax: 010 366 5249
www.kuluttajariita.fi

Evästeiden poistaminen ja käytön estäminen

Huomioithan, että evästeiden tai niiden tallentamisen estäminen saattaa vaikuttaa tiettyihin verkkosivustomme toiminnallisuuksiin. Verkkosivustollamme vierailusi voi olla puutteellinen tai jopa pahimmassa tapauksessa estyä ilman evästeitä.

Selaimen asetuksia muuttamalla voit sallia, estää tai poistaa evästeiden tallentamisen tai kumota aiemmin antamasi suostumuksen. Selaimestasi riippuen klikkaa alla olevia linkkejä ja seuraa linkin takaa löytyviä ohjeita:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

 

Jos et halua Google Analyticsin tarkastelevan tai käyttävän tietojasi, voit asentaa käytön estävän lisäosan (opt-out) selaimeesi tämän linkin kautta.

Hups, haluaisin sittenkin sallia evästeet ja verkkoanalyysin, jotta sivun kaikki ominaisuudet varmasti toimivat oikein.